U novoj knjigi Što je životno-kosmička energija

Iz štampe uskoro dolazi knjiga sa obrazloženjem o čovjeku, mozgu, DNK, duši, sponi med fizičkim i duhovnim životom, duhovnem izlječenju i održavanju zdravlja, i kako prevazići blokade nepravilnog rješavanja vlastitih problema i (p)ostati zdrav i sretan.

Nekoliko inserta:

AKO UČENIK ULOŽI TOLIKO ENERGIJE U DUHOVNI RAST

KOLIKO JE ULOŽI DAVLJENIK

DA BI DOŠAO DO VAZDUHA

NJEMU SU SVI DUHOVNI CILJEVI

NA DOHVATU RUKE

»Potrajat će još dosta vremena, rada, truda i eksperimenata da upoznamo sve parametre energije koja nam je potrebna za život, koja je pogonska sila u našem tijelu. Tu energiju života, koja se nalazi svugdje oko nas nazvao sam „životno-kosmička energija“ iz jednostavnog razloga jer izraz „životna“ znači da nam je potrebna da živimo i „kosmička“ jer je ta energija pod direktnim uticajem svemira.«

Revolucionarno saznanje, koje sam dobio na osnovu više desetina hiljada mjernih testova je da su visak i očni senzor kao i sva dru- ga duhovna mjerila, pod direktnom komandom intuicije, odnosno terapeutovog intuitivnog senzora. Svaka druga i više puta različita objašnjenja o djelovanju viska, rašlji, L-antena, biotenzora i drugih mjernih pomagala su pogrešna, jer je sigurno da sa tim mjernim in- strumentima upravlja naš kontrolni sistem energija, intuicija.

Kontrolu za pravilno vođenje životnih , funkcija i prihvatanje energije za potrebe organizma, kao kapetan na brodu izvodi određeni kosmički program, kojega smo nazvali duša u čovjeku.

Na razvoj djeteta djeluju dvije komande, jedna je duša djeteta i druga, koju uslovljava i daje njegova majka. Kod odrasle osobe smo nazvali njegovu, dušu djeteta, anđelom čuvarem, a uticaj majke je kasnije zamijenio formi- rani ego. Sveukupni događaji u razvoju čovjeka nam pokazuju da se ego počeo razvijati odmah poslije oplođenja i to na osnovu onog dijela koman- di koje donosi trudnica sa svojim organizmom: ona omogućuje da poslije rođenja dijete formira lični ego.

Duša koja brine za razvoj oplođenja, formiranje organa i sistema u tijelu, otvara energetske kanale za prijem životno-kosmičke energije, koja je neophodno potrebna svakoj živoj ćeliji u organizmu. Ćelije u početnoj fazi razvoja organa tijela ne mogu direktno da primaju energiju, zato je dužnost organizma trudnice da tu energiju obezbijedi. Sa konačnim formi- ranjem organa u tijelu nastali organizam djeteta dobija i sposobnost di- rektnog primanja energije koja mu omogućuje život. U trenutku kada je dijete sposobno samostalno da prima energiju trudnica je pripremljena za porođaj. Djetetu nije više potrebna majčina energija i ono preuzima odgovornost za svoj život što znači da je pripremljen da se odvoji od or- ganizma majke. Poslije rođenja dijete još nije sposobno za samostalnu brigu o svom životu, ali je dijete i te kako sposobno da prima kompletan splet energija koje mu garantuju odnosno omogućuju zdrav život.

Kod čovjeka možemo njegovu dušu upoređivati sa funkcijom sistemskog operatera na kompjuteru: mozak bi u tom slučaju bio sličan procesoru računara, a genetske programe možemo uporedi- ti sa programima za osnovno funkcionisanje računara i drugim upotrebljivim programima. Naša duša izražava kvalitete čovjeka kroz odaziv na okolinu i pokazuje svoju sposobnost da upotrijebi genetske programe za određene ljudske funkcije, ako su oni aktivirani. Dušu možemo da obogatimo znanjem, odnosno možemo da joj povećamo sposobnost korišćenja genetskih programa do sedme godine života i tako omogućimo da sticanjem znanja kroz život više puta reinkarnira i postane sposobnija za rad na višem nivou svijesti.

Sam pronalazak, da mozak kontroliše ćelije na osnovu spiralnog oblika energije DNK, je veliko otkriće za energetsko liječenje. Za medicinu neozdravljive bolesti su upravo bolesti ćelija na energetskoj osnovi, pa ih energetskim pravilima također možemo izliječiti. Transfor- macijskim pravilimana bolesnim ćelijama vratimo natrag spiralni oblik en- ergije na koje mozak automatski reaguje, registruje te ćelije na osnovu obnovljenog, izliječenog spiralnog oblika energije, pozitivno usmjeri svoje komande i ćelije zaduži da izvode odgovarajuće funkcije u organizmu. One ćelije, koje su već trajno oštećene i neizlječive, medicina ih regis- truje markiranjem, energetskim pravilima izbacujemo iz organizma preko mokraćnog sistema.

Nema razlike između crne i bijele magije u sistemu izvođenja i njihovih protokola, razlika leži u namjeri i načinu izvođenja. Pušku možemo da upotrebimo za loše i dobre ciljeve, a ciljevi mogu biti različiti s obzirom na njihovu namjeru.

Grubo rečeno postoje dva karakteristična sistema skidanja crne magije: prvi način je vezan za neutralizaciju programa, za svaki sistem magije posebno; drugi način je neutralizacija negativnog energetskog uticaja, neutralizacija na mjestu djelovanja, na predmetima, u prostorijama, objek- tima ili na tijelu žrtve, đe nastaje bolest.

Izvođenje hirurških intervencija na fizičkom tijelu na mentalnom nivou nazivamo mentalna hirurgija. Duša čovjeka je u energetskoj vezi sa konstruktorom ljudskoga tijela; ljudski mozak poseduje za- pise svih faza i događaja iz prošlosti i budućnosti i čovjek može da koristi sve principe stvaratelja, odnosno boga.

Toliko koliko je mogućnosti koje ima duša u fizičkom tijelu toliko je i mogućnosti za liječenje na duhovnom nivou.

 

Comments are closed.